Vedtægter

Vedtægter
for
Foreningen Vejle Padelcenter

1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Foreningen Vejle Padelcenter.
1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

2. Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er at fremme padelspil i Vejle-området.
2.2 Foreningens formål udøves blandt andet ved at sikre gode muligheder for udøvelse af padelspillet samt arrangere aktiviteter og arrangementer, som tiltrækker nye padelspillere og fastholder eksisterende.

3. Medlemskreds
3.1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
3.2 Medlemmer er berettiget til at deltage på foreningens medlemsmøder og -arrangementer.
3.3 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
3.4 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer med virkning fra udgangen af et kalenderår.
3.5 Foreningens medlemsregister føres af kassereren.
3.6 Beslutning om at nægte optagelse eller skride til eksklusion træffes af bestyrelsen med 2/3 majoritet. Nægtelse af optagelse og eksklusion kan alene ske, når særlige grunde taler herfor.

4. Kontingent
4.1 Medlemmer betaler et fastsat kontingent.
4.2 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for hvert kalenderår, og indbetales senest to måneder efter påkrav fra foreningen. Finder indbetaling ikke sted inden denne frist, slettes (det tidligere) medlem, hvis ikke bestyrelsen træffer anden bestemmelse.

5. Bestyrelse
5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der blandt sine medlemmer vælger en formand, og en kasserer.
5.2 Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler.
5.3 Bestyrelsen afholder ordinære bestyrelsesmøder to gange årligt – hvoraf et er det årlige regnskabsmøde –, eller når det forlanges af et bestyrelsesmedlem. Møderne afholdes, medmindre andet er aftalt, på foreningens adresse, men kan også afholdes helt eller delvist elektronisk. Der indkaldes så vidt muligt med minimum 14 dages varsel.
5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer er repræsenteret. Hvis dette quorum-krav ikke er opfyldt, skal de fremmødte indkalde til nyt møde med samme dagsorden, hvor quorum-kravet ikke gælder, med mindst 10 bankdages varsel.
5.5 Bestyrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende vedtægter, ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
5.6 Bestyrelsen er selvsupplerende. Nye medlemmer vælges ved enighed blandt de tilbageværende. Et bestyrelsesmedlems deltagelse kan ophæves med samme majoritet. Genvalg kan finde sted.
5.7 Valgperioden for medlemmer er fire år. To af de stiftende medlemmer afgår efter de første to år. Genvalg kan finde sted.
5.8 Et medlem kan til enhver tid udtræde. Ved ledige poster pga. udtræden, dødsfald eller sygdom m.v., udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med pkt. 5.6.
5.9 Medlemmer har krav på rimeligt vederlag og dækning af transportomkostninger.

6. Tegningsret
6.1 Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af bestyrelsesformanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

7. Hæftelse
7.1 Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

8. Regnskab og beretning
8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
8.2 Kassereren varetager foreningens formue, herunder indkassering af kontingent, betaling af regninger og fører regnskab herover.
8.3 Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank.
8.4 Bestyrelsen er ansvarlig for årligt at udarbejde et regnskab til medlemmerne.
8.5 Bestyrelsen godkender regnskabet på det årlige regnskabsmøde, som skal være godkendt og offentliggjort senest den 30. juni.

9. Vedtægtsændringer
9.1 Vedtægter kan ændres ved anmodning fra bestyrelsen eller fra mindst 1/3 af medlemmerne.
9.2 Forslag om ændringer skal sendes til bestyrelsen. Senest 10 bankdage efter modtagelse indkaldes til generalforsamling med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.
9.3 Ændringer vedtages på generalforsamling med 2/3 majoritet og træder i kraft fra samme generalforsamling.
9.4 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent senest dagen før.

10. Opløsning
10.1 Foreningens opløsning kræver 2/3 majoritet på to efterfølgende generalforsamlinger.
10.2 Forslag om opløsning sendes til bestyrelsen. Senest 10 bankdage efter indkaldes til generalforsamling med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.
10.3 Ved opløsning anvendes foreningens formue i overensstemmelse med pkt. 2.1 eller til almennyttige formål. Beslutning om formuens anvendelse træffes af den aktuelle bestyrelse.

11. Tvister
11.1 Uenigheder løses først ved forhandling. Hvis dette ikke lykkes, løses tvisten ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter deres gældende regler. Voldgiftsstedet er Vejle.
11.2 Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende, og kan eksekveres i henhold til retsplejelovens § 478.